Regulamin warsztatów organizowanych przez Manufaktura Rozwoju Marta Iwanowska – Polkowska.

 

Zasady ogólne:

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w otwartych warsztatach psychologicznych i coachingowych.
 2. Organizatorem warsztatów otwartych jest Marta Iwanowska-Polkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Manufaktura Rozwoju Marta Iwanowska -Polkowska, zwana dalej Organizatorem.
 3. Oferta warsztatów dostępna jest w sklepie internetowym na stronie www.manufakturarozwoju.pl.
 4. Warsztaty odbywają się w dniach i miejscu ustalonym przez organizatora, a wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są w ofercie warsztatów zamieszczonych na stronie internetowej.
 5. Aby wziąć udział w warsztatach Uczestnicy zobowiązani są do dokonania zakupu poprzez stronę internetową i opłacenia zamówienia. Regulamin sklepu internetowego znajduje się pod adresem https://manufakturarozwoju.pl/sklep/regulamin-sklepu-internetowego-manufaktura-rozwoju/ 
 6. Istnieje też możliwość opłacenia warsztatów przez organizację na postawie FV proforma. W tej sprawie należy skontaktować się mailowo na adres: kontakt@manufakturarozwoju.pl
 7. Oferty warsztatów są przedstawione w sposób czytelny i klarowny, tak, aby każda Uczestniczka / każdy Uczestnik dokładnie wiedział jaki zakres obejmuje kwota warsztatów.
 8. Za udział w warsztatach można zapłacić jednorazowo (płatność „całość”) lub dokonać rezerwacji (płatność „zaliczka”), a w terminie określonym w ofercie Warsztatów dopłacić pozostałą część. 

Prawa autorskie:

 1. Wszelkie materiały, narzędzia i metodologia są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Uczestnik może je rozpowszechniać wyłącznie w zakresie użytku osobistego / na użytek własny. 

Zasady rezygnacji:

 1. Uczestniczka / Uczestnika na 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów może bezkosztowo odwołać swój udział w Warsztatach. W tym przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całej opłaconej kwoty. Zwrot płatności realizowany jest do 7 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach. W przypadku rezygnacji należy pisać na adres: kontakt@manufakturarozwoju.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, w terminie do 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia Warsztatów, Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. Pozostałe 50% kwoty pozostaje u Organizatora. Zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora mailowej informacji o rezygnacji z warsztatów.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia warsztatów, uiszczona kwota za udział w warsztatach jest bezzwrotna. 
 4. W przypadku gdy Uczestniczka / Uczestnik nie pojawią się na warsztatach w wyznaczonym terminie, uiszczona kwota za udział w warsztatach jest bezzwrotna. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu warsztatów w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, za które uważa się: choroba prowadzącego zajęcia, obostrzenia epidemiologiczne, zdarzenia losowe lub ze względu na nie zebranie minimalnej liczby Uczestników, która określona jest każdorazowo w ofercie warsztatów.
 6. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje Uczestników, na maksymalnie 5 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia Warsztatów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w ostatniej chwili, w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od organizatora, o czym Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie. W tym przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całej opłaconej kwoty, który zostanie wypłacony w ciągu 5 dni roboczych od dnia odwołania warsztatów. Z tytułu odwołania warsztatów Uczestnikowi nie przysługuje natomiast dodatkowe roszczenie odszkodowawcze.
 8. Wszelkie informacje organizacyjne wysyłane są najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.
 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację warsztatów.
 10. Koszt dojazdu i noclegu pozostaje po stronie Uczestnika, chyba, że oferta warsztatów zamieszczona na stronie www.manufakrutarozwoju.pl stanowi inaczej.
 11. Uczestnictwo w warsztatach nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik dokonując rezerwacji miejsca i zobowiązując się do udziału w warsztatach, jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad określonych przez Organizatora warsztatów, jak i miejsca warsztatowego, w tym niezakłócania spokoju innym osobom.
 3. Warsztaty organizowane przez Manufaktura Rozwoju Marta Iwanowska – Polkowska mają charakter coachingowy, albo / i psychologiczny, lecz nie mogą być postrzegane jako forma psychoterapii, czy terapii psychiatrycznej. Warsztaty nie zastępują tych form wsparcia.  
 4. Warsztaty nie mogą też być uznane jako miejsce porad biznesowych, finansowych, medycznych, prawnych czy innych, które powinny być świadczone przez niezależnych specjalistów. 
 5. Uczestniczka / Uczestnik biorąc udział w warsztatach ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji. Organizator nie może zostać w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych przez Uczestnika decyzji, jak i konsekwencji tych decyzji.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy (zasady poufności) dotyczącej organizacji i przebiegu Warsztatów.
 7. Organizator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy (zasady poufności) dotyczącej przebiegu warsztatów. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do tego, by anonimowo i hipotetycznie dzielić się z osobami trzecimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z warsztatami – w celach psychoedukacyjnych, promocyjnych i podczas superwizji. 
 8. Osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz udziału w warsztatach. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia takiej osoby z warsztatów, bez możliwości zwrotu opłaty za udział w warsztatach.
 9. Za wszelkie zniszczenia dokonane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odpowiedzialność ponosi dany Uczestnik.
 10. Uczestnictwo w całym programie warsztatów nie jest obowiązkowe, jednak brak uczestnictwa z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki / Uczestnika nie będzie stanowił podstawy do domagania się obniżenia lub zwrotu kosztów udziału w warsztatach.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się przez Uczestników do zasad zawartych w regulaminie i zalecanych instrukcji.
 12. Uczestnik warsztatów oświadcza, że posiada aktualną wiedzę o aktualnym stanie epidemiologicznym w Polsce i jest świadom ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo w Warsztatach.
 13. W warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, objęte  kwarantanną, izolacją, czy nadzorem epidemiologicznym.

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Manufaktura Rozwoju Marta Iwanowska – Polkowska.
 2. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja warsztatów, dochodzenie  ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub obrona przed  ewentualnymi roszczeniami, rozliczenia udziału w warsztatach.
 4. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących  przetwarzania przez Administratora danych osobowych prosimy o kontakt na adres  mailowy: kontakt@manufakturarozwoju.pl .
 5. Całość polityki prywatności dostępna jest adresem: https://manufakturarozwoju.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

Marta Iwanowska – Polkowska 

04.09.2023r. 

Easysoftonic